ادعای شفافیت مالی در شهرداری تهران، پوچ و عوام فریبانه است

حافظی:

ادعای شفافیت مالی در شهرداری تهران، پوچ و عوام فریبانه است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه ادعای شفافیت مالی در شهرداری تهران، ادعای پوچ و عوام فریبانه است، گفت: اگر مدعی شفافیت ...

نظر سالاری در مورد نطق قالیباف

سالاری :

شهردار تهران هرچه بدهی بود به دوش دولت روحانی انداخت

صحبت‌های شهردار تهران به گونه‌ای بود که در فضای کنونی اقدامات بسیار خوبی انجام شده و شهرداری تهران هیچ بدهی ندارد و تمامی بدهی‌ها مربوط به دولت است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱